Project ภาพผลงานโครงการติดตั้งวัสดุ STD TILES

Project : ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต พื้นที่ทางเท้าปลอดภัยสำหรับคนทุกคน 

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project 

 

 

Project : ปั๊ม ปตท. Rest Area ประชาชื่น / Bangkok

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยเขตศาลายา อาคารศูนย์การเรียนรู้ / Bangkok 

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project  

  

 

Project : บ้านราชวิถี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์             

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project  

 

 

Project : สยามสแควส์ ONE สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project 

 

 Project : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project 

 

 

Project : อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project

 

 

Project : ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project

 

 

Project : ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารและรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ 

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project

 

Project : ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าอาคารเพิ่มความปลอดภัย HYATT PLACE สุขุมวิท 26 

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project

 

 

Project : ติดตั้งวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อความปลอดภััย อาคารใหม่สัญลักษณ์รูปเรือสำเภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project

 

Project : ติดตั้งวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อความปลอดภััย EGAT LEARNING CENTER 

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project

 

Project : ตั้งวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อความปลอดภััย SCG ELDERCARE RESEARCH&DEVELOPMENT CENTER

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project

 

Project : ตั้งวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อความปลอดภััย โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา 

"กรุณาคลิ๊กที่ภาพ" เพื่อชมวัสดุในโครงการ / Click picture to preview project

 กระเบื้องเซรามิกคนตาบอด ชนิดเตือน

Visitors: 67,453