CERAMIC TACTILES แผ่นกระเบื้องเซรามิคปูพื้นผิวต่างสัมผัส

STD TILES® - CERAMIC TACTILE 

กระเบื้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสนำทางผู้พิการทางสายตา / กระเบื้องเซรามิคปูพื้นนำทางคนตาบอด

Braille tactile flooring hazard indicators for blindness

วัสดุปูพื้นผิวสัมผัสสำหรับนำทางผู้พิการทางสายตา ได้ถูกออกแบบขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นโดย Seiichi Miyake ซึ่งคิดขึ้นในปีค.ศ. 1965 และได้มีการปูเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ.1967 ที่หน้าโรงเรียนสอนคนตาบอด ที่ จ. Okayama ในชื่อเรียกวัสดุปูพื้นสำหรับคนพิการว่า warning block , braille block , tactile และวัสดุที่เป็นสัญลักษณ์นี้ ได้ถูกใช้แพร่หลายไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ เพื่อใช้ติดตั้งอำนวยความสะดวกในเส้นทางสัญจรให้กับผู้พิการทางสายตา หรือสามารถใช้ในบริเวณทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ  เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตให้ทุกคนมีสิทธิ หน้าที่ สามารถมีโอกาสอย่างเท่าเทียม ในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันกับบุคคลทั่วไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น  (ข้อมูลบางส่วนจาก Facebook : "ความรู้รอบตัว" และ ข้อมูลจากเอกสาร "การออกแบบสถานที่เพื่อคนทุกคน" รองศาสตราจารย์ กุสุมา ธรรมธำรง )

การออกแบบพื้นที่ทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนให้รู้ความเปลี่ยนแปลง บอกระยะบนทางเดิน หรือใช้นำเส้นทางเดิน ท่านผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้

ชนิดวัสดุ ผิว และสีวัสดุ ให้สอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่ และการออกแบบ เพื่อความสวยงาม ในขณะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาได้เป็นอย่างดี  

เนื่องด้วยปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่สำหรับคนทุกคน ให้เป็นอารยสถาปัตย์ Universal Design ซึ่งเป็นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราให้รองรับการใช้งานของมวลสมาชิกในสังคม โดยไม่ต้องออกแบบหรือจัดหาทำขึ้นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิต นอกบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยไปพร้อม กันในเวปไซด์นี้ได้นำเสนอสินค้าวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย อาทิเช่น 

- แผ่นทางเดินคนตาบอด

- ทางเดินคนพิการ

- ทางเดินคนพิการ วัสดุแสตนเลส

- ทางเดินคนตาบอด

- ทางเดินคนพิการทางสายตา

- ปุ่มทางเดินคนพิการ

- ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลส

- ปุ่มทางเดินคนตาบอด

- หมุดทางเดินคนตาบอดแสตนเลส

- หมุดทางเดินคนพิการแสตนเลส

- หมุดเตือนคนตาบอด

- เส้นนำทางคนตาบอด

- เบรลล์บล๊อค braille block

- กระเบื้องปูพื้นผิวสัมผัสนำทางคนพิการทางสายตา

- กระเบื้องปูพื้นนำทางสำหรับคนตาบอด

- กระเบื้องคนพิการ

- กระเบื้องยางคนตาบอด

- กระเบื้องยางคนพิการ 

- แผ่นยางปูพื้นสำหรับคนตาบอด

- ทางเท้าคนพิการ 

แผ่นพียูปูพื้นสำหรับคนตาบอด

 

Visitors: 75,125