project2018002

- ผู้ออกแบบสามารถขอเอกสารยืนยันคุณภาพ จดหมายรับรองคุณภาพวัสดุจากบริษัทฯ ระบุจำนวนการสั่งซื้อ และ ผลทดสอบวัสดุจากผู้รับจ้าง ด้วยปัจจุบันมากมายสินค้าลอกเลียนแบบ ขอให้ตรวจสอบก่อนอนุมัติวัสดุเพื่อความมั่นใจว่าวัสดุที่ได้ติดตั้งเป็นวัสดุมีคุณภาพ
Visitors: 38,099