TACTILE FLOORING วัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสนำทางผู้พิการ


กระเบื้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับนำทางคนตาบอด

ทางเราเป็นผู้จำหน่ายวัสดุปูพื้นผิวต่างสัมผัส กันลื่น สำหรับคนตาบอด คนพิการและเพื่อความปลอดภัยของคนทั่วไป 

เพื่อขจัดอุปสรรค สู่สังคมแห่งความรับผิดชอบ เปิดโอกาศให้ทุกคน มีความสุขร่วมกัน 

เริ่มต้นด้วย ... ความเข้าใจคนพิการ     

คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฎิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฎิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

 

  • “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดำรงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
  • “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
  • “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
  • “ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด[1]
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : https://th.wikipedia.org - ความพิการ 
 
 
 
 
 
ทำไม..สถานที่ต่างๆจึงต้องติดตั้งวัสดุปูพื้นเพื่อความปลอดภัย
 
จากแนวคิด ... คนพิการ คนชรา สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ มีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของสังคม 
 
จากจำนวนคนพิการและผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น เมื่อรวมกับ ประชากรเด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ทุพพลภาพอื่นๆ เราพบว่าในอนาคตประชากรเหล่านี้จะมีสัดส่วนรวมแล้วมากกว่าคนทั่วไป การขับเคลื่อนเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ 
จึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย 
 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยปฎิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว 
 
จึงได้จัดทำ " คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการและคนทุกวัย" เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไป ให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลแนวทางการออกแบบดังกล่าวจากหลายแหล่ง 
  • ADA สหัรัฐอเมริกา 
  • Accessibility for the disabled ของ UN
  • Architectural services department ของฮ่องกง
  • Building contruction authority ของสิงค์โปร
  • Code of practice on access and mobility ของลิเวอร์พูล อังกฤษ 
  • Barrier free design guideline ของญี่ปุ่น เป็นต้น 
 
ทางผู้จัดหนังสือหวังว่าจะผู้ที่ได้อ่านคู่มือ จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ ผู้สูงอายุและคนทุกกลุ่ม ท่านผู้ออกแบบหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 
สามารถติดต่อไปที่ : หน่วยปฎิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ 
 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 
 
 
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ออกแบบสถานที่
 

มาตรฐานการออกแบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 

โดย ศักดิ์ชัย ยวงตระกูล

    

 

 

ผู้บรรยายได้มีการสรุปข้อมูลทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเอาไว้ดังนี้ ... 

- พระราชบัญญัติ

- กฏกระทรวง

- มติครม.

-กฏหมายที่เกียวข้อง

 1. พระราชบัญญัติ 

   1.1 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

   1.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

 


2. ด้านสาธารณะสุข 

   2.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (2537) 

   2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 

   2.3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

   2.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

   2.5 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

   2.6 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

 

3.ด้านการศึกษา

   3.1 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

 

     

4.ด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 

   4.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

   4.2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

   4.3 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

   4.4 ด้านภาษีอากร 

         4.4.1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 198) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

         4.4.2 กฏกระทรวง (ฉบับที่ 281: พ.ศ.2554) ออกตามความประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

   4.5 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

   4.6 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ

   4.7 ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

         4.7.1 ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เรื่องประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 

         4.7.2 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คน พิการ 

         4.7.3 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

    4.8 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

   4.9 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

   4.10 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอและแบบสัญญาสำหรับผู้รับการช่วยเหลือทางกฏหมาย หรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี 

   4.1.1 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีสวัสดิการอื่นแก่คนพิการ พ.ศ. 2554 

   4.1.2 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการ ผู้ช่วยคนพิการ 

 

5. ด้านการจ้างงานคนพิการ 

   5.1 กฏกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะ ต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 

   5.2 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้บริการช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 

   5.3 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฏหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ 

   5.4 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฏกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับ

 

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   6.1 กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการ สื่อ สาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เอกสารประกอบการสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และคนพิการ สำหรับการให้บริการด้าน ICT เพื่อรองรับกฏกระทรวงฯ ประจำปี 2558 

 

Visitors: 75,125